Gårdsnamn
kurbits

 

Gårdsnamn/Släktnamn

 

"Med gårdsnamn menas bestämningselement i den mest inom Dalarna men även därutanför (särsk Hälsingland) brukliga typ av person-, släkt-, gård- och ägobenämningar mm som främst kännetecknas av att bestämningen placeras framför det individbetecknande namnet eller ordet och med detta bildar sammansättning, ehuru juxtapositiv anordning (friställning) brukar tillämpas i skrift åtminstone för personbeteckningar." ( Citat ur "Bebyggelsenamn i Mora Kommun" av Bror Lindén , 1990 , Ortsnamnsarkivet i Uppsala)

Ex i skrift: Grudd Lars Andersson.Talspråk: Gruddlars med betoning på första stavelsen.

 

Namnskicket med gårdsnamn+dopnamn+patronymikon (=farsnamnet med tillägg av -son el -dotter) används i husförhörslängden Mora sn (A1:1) 1667-1685 . I de tidigare skattelängderna förekommer det inte lika konsekvent.Då var variationen av dopnamn större t ex Henrik, Mikael,Daniel. Dessa namn kom emellertid ur bruk och gårdsnamnet blev det tillägg som kunde skilja personer med lika dopnamn och patronymikon.

Ex på "namnfattigdomen" kan ges från Oxberg. Bland de 86 kvinnor och 55 män födda slutet av 1500-talet tom 1669 som finns med i A1:1 heter 20 st Anna, 9 st Britta, 5 st Kerstin, 12 st Elin, 17 st Karin, 20 st Marit och 1 vardera av Gölin, Ingeborg och Sara. Männen heter 11 st Anders, 14 st Erik, 6 st Lars, 11 st Mats, 6 st Olof, 5 st Per och 1 vardera heter Jon, Mikael eller Nils.

Från början fanns det säkert släktnamn som var lika med gårdnamn. Den personen som byggde upp en gård, kanske på 1300-talet, satte ochså sitt namn på gården. Med tiden, när gården bytt ägare genom arv och giften, har inte gården och släkten, som bebor den,samma namn.

 

Plats- och gårdsnamn blir oftast bestående men släktnamnen som personbinamn kan bytas ut eller nybildas.Deras funktion är att skilja personer med lika namn åt.

Exempel:

- En man kan vid giftermålet överta hustruns släktnamn, oftast om han flyttar till hennes hemgård. Han tar "särknamnet". Bytet förutsätter att det inte redan finns någon med samma namnkombination.

-Det kan finnas flera personer med samma namn inom samma släkt. Då kan tidigare släktnamn inom släkten tas upp igen. Ett barnbarn kan använda t ex farmors släktnamn.Kanske i samband med att han bor på en gård kommen "från hennes sida".

-En person utmärker sig på något sätt. Han kan vara en drivande kraft i bygden, ha varit soldat länge, vara inflyttad och bära ett för trakten ovanligt namn, kanske ha ett lyte, vara "stor" eller "liten" till växten, ha ett yrke utöver bondens.....osv.

I dagligt tal kallas dessa personbinamn för gårdsnamn.Många har omvandlat sina gårdsnamn till moderna efternamn, på så sätt lever de kvar.

 

Några gårdsnamn och deras första bärare

 

(för utförligare källanvisningar kontakta mig)

 

Björs i Oxberg

Björs Erik Jonsson (16(25)-1677) är sonson till Björn Jonsson belagd i olika skattelängder t ex tiondelängder 1606-1620

 

 

Bod i Lisselby

Bodhe Sebbiörn Larsson i Säbbenbo, son Lars Sebbesson, sonsöner Anders och Lars Larsson.

Den senares dotter Karin Larsdotter 1610-1680 (A1:1 Mora Lisselby) gift med Boodh Anders Larsson 1606-1677 vars ursprungliga gårdsnamn är Smeds. Boodh är hans "särknamn"

Läs mer

 

ErikNils i Hemus och Selja

Erik Nilsson i Hemus nämns i domboken Moratinget 1598 i en jordaffär. Han var nämndeman under många år (-1592-1606-). Han finns med i Älvsborgs lösen 1614-1618. Genom mantalslängder och husförhörslängder kan man följa två av hans söner Jon och Olof och se att två av barnbarnen benämns ErikNils Anders Jonsson (1606-1676 Hemus) och ErikNils Anders Olofsson (162(0)- 166(3) Morkarlby)

 

Fins i Moras nordvästra byar

Bröderna Fins Mats, Nils, Lars och Per Olofsson samt deras syster Elin Olofsdotter (alla födda i slutet av 1500-talet) kan följas i skattelängder, mantalslängder och domböcker.

Namnet skrivs i de äldsta längder "Ffinuedss" , senare "Finnes" och " Fins"

Läs mer

Gut i Oxberg o Gopshus

Guthe Anders Persson i skattelängder 1569, 1571 Oxberg och 1577 Gopshus. Trolig son till Guthe Per /Peder/ Andersson i Morkarlby/ Lisselby , skattelängder 1539 och 1550.Läs mer

 

Pilt i Gopshus och Oxberg

Pilt Anders Andersson (1662-1739) i Oxberg är barnbarn till Marit Stefansdotter död 1676 i Gopshus. Hon är sin tur barnbarns barnbarn till Pilt Olof Staffansson som finns med i längden för " årliga räntan" 1539 i Gopshus. Läs mer

 

Smeds i Kråkberg och Selja

Stamfar är smeden Per Jonsson i Kråkberg . Släktutredning dombok Mora 1640, sockenstämmoprotokoll 1661, skattelängder 1550 m m.

 

Stockholms i Oxberg

Stockholms Lars Andersson född 1644 i Sorunda sn. Läs mer

 

 

 

 

© Mari-Louise Grudin