Mora kompani

Mora Kompani

Bilder ur KAROLINER av Alf Åberg/Göte Göransson

Ett kort sammandrag av händelser kring

Dalarnas regemente och Mora kompani.

 

 

Dalarnas regemente

 

Det yngre indelningsverket kom till efter ett beslut i Sveriges riksdag 1680 under Karl XI:s tid. I varje landskap eller län åtog sig bönderna att underhålla ett fulltaligt regemente av fotsoldater i såväl goda som onda tider. Flera gårdar bildade tillsammans en rote, och varje rote åtog sig att anställa och försörja en soldat. I tider med långa krig och stora förluster av soldater gjordes extra utskrivningar. Dessa tillhörde särskilda tillfälliga regmenten eller kompanier.Indelningsverket kvarstod till 1901.

Vid ett möte i Falun 2 okt 1682 beslöts om bildande av Dalarnas regemente och dess omfattning. Det skulle bestå av 8 kompanier med vardera 150 rotar, tillsammans ett regemente på 1200 man.. Kompanierna har haft några olika namn allt efter befälhavare, men så småningom fick de namn efter socknarna som underhöll kompaniet.

 

 

Livkompaniet (Husby sn)

Leksands kompani

Gagnefs kompani

Gustafs kompani

Västerdals kompani,

Orsa kompani

Mora kompani

Rättviks kompani

 

Mora kompani

 

Mora kompani kom att bestå av 115 rotar från Mora socken inklusive Sollerön, 12 st från Venjans socken och 23 st från Rättviks socken tillsammans 150 rotar. ( Rotarna i Våmhus kom att tillhöra Orsa kompani).

Rotarna fick särskilda nummer och namn som följde de olika soldaterna som tjänade just den roten. Många av dessa namn har förekommit på soldaterna långt före indelningsverket. I slutet på 1700-talet började en del av de gamla namnen att ersättas med nya och "modernare" . Tex ersattes Skåpråtta med Dalberg och Juhlbock med Bergman.

Under de drygt 200 år som indelningsverket bestod , var ca 2400 män anställda som soldater under mer eller mindre lång tid. Rote nr 73 Blom hade t ex 28 olika soldater lejda och rote nr 13 Mörk hade endast 11 st.

Många dog i striderna, men även de dåliga förhållandena i lägren skördade många offer. Vid Poltava år 1709 försvann så gott som hela armén. Vid kriget i Finland 1740-1742 dog ca 90 soldater från Mora kompani, varav minst 26 soldater stupade vid Willmanstrand den 23 aug 1741.

 

Rekrytering av soldat.

 

För att minska faran för rymning skulle rekryten vara infödd dalkarl och helst någon som ägde jord i roten. Den, som ville bli soldat, skulle först visa sig för kompanichefen och få intyg på att ingenting fanns att anmärka mot hans antagande. Med detta intyg samt ett frejdebevis från kyrkoherden skulle han sedan inställa sig hos regementsfältskären för att undersökas . Därefter skulle approbation (godkännande) ske av översten och landshövdingen. Rekryten skulle vara stor, stark och frisk och i en ålder mellan 20 och 26 år. Den slutliga approbationen skedde vid generalmönstringen. Kasserades rekryten vid mönstringen infördes i stället någon av rotebönderna i rullan. Om en vakans inträffade i fredstid skulle roten skaffa en ny karl inom tre månader. Om detta inte hade skett i tid vid en generalmönstring skulle alla rotelagarna i roten vid vite inställa sig till mönstringen för att eventuellt insättas för roten.

Regeln att soldaten skulle komma från roten sattes snart ur spel. Karl XII:s krig orsakade många soldaters död och rotarna tvingades leja soldater från i stort sett hela Sverige och även Finland. Många kom från Värmland och Mälardalen. De kom till Mora som soldater, gifte sig med en morakulla och satte barn till världen. Överlevde de strapatserna under krigsåren blev de kvar i byn när soldattjänsten var slut.

 

Krigshändelser

 

1682-1699 fredsår

1700- 1709 strider på kontinenten, slag vid Narva 1700 och Poltava 1709 Armén så gott som utplånad, Karl XII flyr till Turkiet.

1710 nyuppsättning av regementet, till Rügen och Stralsund, Wismar,

1713 strider vid Tönningen, största delen av regementet dödade eller fångar i Danmark.

1714-1718 nyuppsättning av regementet, strider mot Norge, Karl XII skjuten 30 nov 2020

1722-1740 fredsår

1741-1741 hattarnas ryska kriget i Finland, 23 aug 2021 slaget vid Willmanstrand med många döda

1743 22 juni stora daladansen

1745-1757 fredsår

1757-1762 Pommerska kriget

1788-1790 Ryska kriget i Finland

1791-1806 fredsår

1807 Pommerska kriget, strid vid fästningen på Dänholmen utanför Stralsund 24/25 aug 1807, många döda eller franska fångar.

1808-1809 kriget mot Danmark o Ryssland. Dalregementet strider i Norge, slaget vid Trangen 25 april 1808.

1814 krig mot Norge utan att en enda man stupade, Omkring 60 man avled av sjukdomar i fält. Union med Norge

Under fredstid blev soldaterna ofta utkommenderade på olika byggprojekt som fästningar och kanaler. Första kommenderingen till Göta Kanal var 1812, över 50 soldater från Mora kompani har deltagit i det bygget.

 

( Kort sammanställning av uppgifter i "Dalregementets historia" och generalmönsterrullor för Mora kompani.)

 

 

© Mari-Louise Grudin