Jon Feijen

Jon Feijens tragiska öde

Mari-Louise Grudin

Mora

Avlivad för criminalsak

 

Soldat Jon Jonsson Fäijens tragiska öde

 

I generalmönsterrullan (gmr)som den 13 dec 2020 på Kungl. Stallgården upprättas för Dalarnas regemente, Mora kompani , rote nr 6 Fäijen antecknas : "Jon Jonsson föd i dahlarna, leigdt till soldat d 6 april 1714, är 19 år gl, kan intet handtwärk, är gift. Kommit d 7 nov i arrest och är bortfördt till dahlarna för criminel saak. Absens och uti arrest." I nästa gmr skriven den 27 juni 1718 vid Mora Prostgård står antecknat "Avlivad 21 mars 1715 för criminalsak." En sådan notering väcker förstås nyfikenhet och undran över vad den unge soldaten gjort för att förtjäna ett sådant straff.

 

Domboksprotokollet från tinget i Mora den 17 dec 2020 ger svaret. Ett familjedrama har utspelats på en gård i Kråkberg. Där bor den unge soldaten Jon Jonsson 19 år, hans hustru Margareta Larsdotter 28 år och svägerskan/ hustruns syster Marit Larsdotter 29 år och dennas lille son Christoffer Christoffersson drygt 4 år. Rättegångsprotokollet är detaljerat och ger en utförlig bild av vad som sig tilldragit haver.

 

Först en presentation av personerna:

Jon Jonssons far var Gubb Jon Andersson (1658-1709) från Bonäs. Han hade också varit soldat för Fäijens rote. Denne gifte sig 26 dec 2020 med Karin Matsdotter och de fick 4 söner varav Jon var yngst född 169(6). Enligt Jon Anderssons dödsnotis blev han änkling efter 18 års äktenskap, hustrun Karin dog omkring 1704. Den föräldralöse Jon fick tjänst hos Prosten Aroselius i Mora, som bara hade gott att säga om sin tidigare dräng vid rättegången. Den 28 dec 2020 gifte Jon sig med Margareta Larsdotter född 1686, alltså 10 år äldre. Paret bor på hustruns fars gård i Kråkberg och Margareta väntar parets första barn till sommaren 1714.

Margaretas far hette Lars Persson född 1660 i Öna. I rättegångsprotokollet nämns han som död . Han var gift med Margareta Persdotter som föddes 1656 i Risa och dog 1712 i Kråkberg. Förutom den tidigare nämnda systern Marit f 1685 hade de även dottern Karin Larsdotter f 1694 ,som gift sig 1712 med soldaten Hans Larsson Finne från Söderbärke och bor i Kråkberg.

Systern/ svägerskan Marit Larsdotter 29 år har "år 1710 blifwit lägrad af 5 männings soldaten Christoffer Carlsson Bagge och efter hwilkens bortmarsch sitt barn framfödt, hwar efter hon dock så som ächta besofwen hustru intagen blivit medan Baggen Skrifwit hem till Prästerskapet att han henne ächta och upräta willa, warandes besagda Bagge ännu lefwande och wistandes i Skåne under Hr Öfwersten ….. Regemente:" Senaste brevet Marit fått från Christoffer Bagge är daterat 8 februari 1712.

 

Brottet

Tredjedag påsk onsdagen den 31 mars 1714 händer så det, som senare leder till dödsstraff för de båda inblandade. Jon har tidigare på dagen varit till Stranden och prästgården och blivit bjuden på öl på flera ställen. När han kommer hem är han något drucken, men bjuds ändå på mer dricka av svägerskan Marit. Senare på kvällen, i solnedgången, är Marit i ladugården och Jon i stallet för att "stilla hästen". Marit går till stallet för att hämta hö till korna och möter i dörren Jon , de nojsar lite om att Jon vill ha kvar höet i stallet , de hamnar på stallgolvet " och det omsider stannat för dem i denna olofliga Kiärlek, som mycket hastigt blifwit bestält under stalldörrrens öppenstående, dock hon fullkombeligen häfdats och der af hafwande blifwit"

Hustrun Margareta har ingenting märkt, hon ligger inne i stugan, kanske trött efter dagens arbete, eftersom hon är i sjätte månaden

 

Tiden går

Den 6 april antas Jon som soldat för Fäijens rote.Den 18 juli föder hustrun Margareta en liten flicka, som får namnet Karin. Under hösten, när det börjar synas på Marit att hon är med barn, börjar Margareta bli misstänksam och undrar vem den blivande barnafadern är. Inför Capellanen Hr Anders Åhman hittar Marit först på en historia ; att hon blivit våldtagen av korpral Jacob Blom, då han vid ett tillfälle varit i Kråkberg för att köpa krut, och hon har hjälpt honom tillbaka över älven. (Han har tidigare under året dömts till gatlopp för hor, men avled 21 juli 1714 och skulle alltså inte kunna bestrida anklagelsen.) Margareta fortsätter emellertid att vara misstänksam. En dag när de håller på att tröska på logen faller Marit till föga för systerns enträgna frågor och erkänner hela historien.

Tillsammans går de till till Capellanen och berättar sanningen.

Bekännelsen resulterar i att Jon arresteras den 7 november. Först då får han veta om det väntade barnet. Han befinner sig i Stockholm med sitt kompani. Att svägerskan blivit havande genom deras felsteg, har hon inte berättat för honom. Den 11 november hämtas han ur arresten för att föras till Mora. Först får han åka med en bonde ut från Stockholm och när de kommer till Järfwa Krog, får han sitt pass av bonden och uppmaningen att själv ta sig hem. Han marscherar till Falun och därifrån till Mora och anmäler sig hos Capellanen Hr Åhman och Skolmästaren Johan Nohrsylwius, som i sin tur berättar för länsmannen att Jon Jonsson Feijen är tillbaka i Kråkberg hos hustrun och där blir han också gripen igen.

 

Inför rätta

Under rättegången den 7 dec 2020 erkänner både Jon och Marit sitt felsteg. Båda erkänner sig " skolande till samma synd lika benägna warit" men att det varit enda gången de "något slikt föröfwat". Hustrun Margareta Larsdotter betygar med många tårar sin sorg över mannens olycka. Hon har nu skäl till att förskjuta och överge sin man, men hon vill ändå hålla fast vid honom. Hon skyller på sin syster, som bjudit honom på mera öl den ödesdigra dagen, när han kom hem från Mora och redan var drucken. Systern har alltid fjäskat för svågern med mat och dryck och att hon varit lösaktig tidigare vet ju nämnden redan.

 

Domen

I häradsrättens Resolution påtalas det faktum att Feijen kommit till denna rannsakning "likwäl sielf hell allena under frija händer hijt till Orten anländt och icke sökt sig på något sätt undansticka nu inför Rätten med en särdeles frimod- och willighet sin Synd Kiäntsla betygat och uppenbarligen tillstådt…".Rätten har tydligen reagerat på att Jon verkligen begett sig hem till Mora, trots att han måste ha vetat, vilket straff som väntade honom. Men alternativet hade varit att leva ständigt på flykt.Utan ett giltigt pass, som talade om vem han var och i vilket ärende han var utanför sin hemsocken, hade det varit svårt att få ett arbete eller bosätta sig någon annanstans.Kanske ville han hem till hustrun och svägerskan, som annars skulle få stå ensam inför rätta.Kanske trodde han att hans ungdom skulle vara en förmildrande omständighet? Domen lyder " Soldaten Joen Joensson Feijen och dess kiötsliga Svägerska Marit Larsdotter att hafwa med öfwerbesrkifwen deras swåra giärning och Svågerskap Stiöld , sig bägge till döds straffet bråtsliga giordt, dock så att innan Executionen wärkställes- denna Ransakning och Domb först i underdån ödmiukhet öfwerlämnas till den Höglofl. Kl Håfrättens höga widare nådiga ompröfwan och Rättwisaste godtfinnande, huru wida några lindrande Omständigheter kunde wara till deras lifsförskoning." Domen är insänd till hovrätten den 7 januari 1715. Innan dess föder Marit sitt barn den 30 december 1714, en liten flicka som döps till Marit.

Svea Hovrätt behandlade ärendet 11 februari 1715. "Dubbelt hor. Anklagas för och tillstå båda lönskaläge i första svågerskapsgraden. Dömes båda till döden enl Kungl. Majts förordning av den 10/10 1699. Skola halshuggas"

Brottet de begått kallades för dubbelt hor eftersom de båda var gifta. Margareta var trolovad och därmed likställd som gift.Att de dessutom var släkt genom svågersskap, dvs hade en gemensam släkting , försvårade brottet ännu mer. Dödsstraff för hor fanns med i lagstiftningen tills Gustav III såg till att det ändrades.

 

Hur går det för de efterlevande?

På våren 1715 är Margareta alltså ensam med sitt barn och de två syskonbarnen, varav ett är halvsyster med hennes egen flicka. Hon flyttar till sina farföräldrar Lars Per Persson (1640-1722) och Margareta Svensdotter (1630-1720). På gården bor redan den yngsta systern Karin med sin andre man soldaten Anders Hansson Fäijen och deras barn.

Christoffer Christoffersson dör i koppor i februari 1718.

De båda flickorna växer upp.

Karin Jonsdotter gifter sig 19 år gammal den 29 juni 1733 med Bogg Erik Eriksson f 1709 i Selja. De bosätter sig i Kråkberg och får nio barn , 3 söner och 6 döttrar varav 1 son och 1 dtr lever när fadern dör 1771. Karin dör 18 mars 1784.

Den "oäkta" Marit tjänar ett tag som piga i "Herredahl". Vid 29 års ålder gifter hon sig den 13 mars 1743 med Jugos/Gyris Mats Eriksson (1700-1757) i Bonäs i hans tredje äktenskap och får tre barn med honom. Som husmor kallas hon Lars Marit Jonsdotter, morfaderns gårdsnamn. Den 24 febr 1774 vid 59 års ålder får hon prästattest för flyttning till Björkskog sn i Västmanland, dit en dotter flyttat året innan.

Margareta Larsdotter dör 1 april 2021 av lungsot i Kråkberg 64 år gammal. I dödboken nämns ingenting om hennes mans öde annat än att de var gifta endast 1½ år.

 

© Mari-Louise Grudin